- 
Bulgarian
 - 
bg
Czech
 - 
cs
English
 - 
en
French
 - 
fr
German
 - 
de
Polish
 - 
pl
Romanian
 - 
ro
Spanish
 - 
es
Ukrainian
 - 
uk
Dutch
 - 
nl

Uitnodiging en agenda voor de jaarvergadering 2024

Beste leden,

Graag nodig ik U uit voor onze jaarvergadering op maandag 11 maart 2024 om 20.00 uur in het scheidsrechters home “TREFHOVE”. Uw komst wordt zeer op prijs gesteld.

Indien u onverhoopt niet kunt komen is afmelden mogelijk, bij een van de bestuursleden. 

Op de agenda staan de volgende punten:

 1. Opening
 2. Afmeldingen
 3. Notulen Jaarvergadering 2023 te vinden op de website: https://www.hsvhetbliekske.nl
 4. Financieel overzicht 2023 (,Guido Derks)
  4.1 Kascontrole: (Rik Seijkens , John Kiernan, Martijn Franssen ) Martijn Franssen en
  Rik Seijkens is aftredend en niet herkiesbaar
 5. Commissies:
  5.1 Wedstrijdcommissie / Wedstrijdzaken
  5.2 Jeugdcommissie / Wedstrijdzaken (Edwin Valk) 2023
  5.3 Water en visstand beheer (Norbert v Rens) 2023
  5.4 Karper vissen, fotowedstrijd 2023
  5.5 Controle
 6. Bestuursverkiezing: C Nelissen, S Falize, en G Derks zijn aftredend en herkiesbaar
 7. Pauze
 8. Begroting (Guido Derks)
 9. Kascommissie: John Kierman en tevens zoeken wij twee nieuwe kascommissie leden
 10. Mededelingen
 11. Leden die bepaalde stukken behandeld willen hebben, die niet op de agenda staan, kunnen dit voor 1 maart 2024 schriftelijk kenbaar maken bij de voorzitter R van Lieshout
 12. Rondvraag
 13. Sluiting.

hieronder kunt u de notulen van 2023 downloaden.